Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 6 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.371 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 86.469 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 545.114 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tng cha nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.9M2).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,53m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1) và sâu nhất là -11,32m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

– Lp cha nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Q.8). Mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4.

– Lp cha nước Pleistocene h(qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường (Q.7) và giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,1m tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường (Q.7) và sâu nhất là -10,24m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1aM1).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

* Tng cha nước Holocene (qh): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế dâng.

* Tng cha nước Pleistocene (qp):

Lp cha nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước tại công trình Q.8 có xu thế dâng.

Lp cha nước Pleistocene h(qp1): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế dâng.