Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 3 Năm 2024

Tỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.371 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 86.469 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 545.114 m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 không rõ ràng so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,72m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1).

Sơ đồ diễn biến mực nước  lớp qh2

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Q.8). Mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không đáng kể so với tháng 1.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường (Q.7) và giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1aM1).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, mực nước dao động khoảng 0,1 – 0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước tại công trình Q.8 có xu thế hạ, mực nước dao động khoảng 0,1 – 0,2m

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, mực nước dao động khoảng 0,2 – 0,4m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: