Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thanh Hóa Tháng 6 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thanh Hóa là một tỉnh thuộc lưu vực sông Mã có diện tích tự nhiên là 11.129,48km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Đông Hải, TP.Thanh Hóa (QT8-TH) và giá trị dâng cao là 0,95m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,89m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là -8,94m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,29m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hóa (QT7a-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,34m tại P.Trường Sơn, TP.Sầm Sơn (QT9a-TH) và sâu nhất là -9,33m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).

  1. Dbáo mc nước dưới đất

Trong tháng 6 và tháng 7, tại các tầng chứa nước qh và qp mực nước có xu thế không rõ ràng.