Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thái Bình Tháng 2 Năm 2023

Tỉnh Thái Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.542 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 398.989 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 826.546 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 dâng so với tháng 12/2022. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,62m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158) và sâu nhất là -1,8m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Q.155M1).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 lớp qh2

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159a). Mực nước trung bình tháng 1/2023 dâng 0,07m so với tháng 12/2022.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 dâng so với tháng 12/2022. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,66m tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy (Q.156aM1) và sâu nhất là -7,1m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159b).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Thái Bình thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Thái Bình thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.