Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thái Bình Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Thái Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự
nhiên là 1.542 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên
nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản
lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là
tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc
dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các
tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau:
tầng chứa nước Holocen (qh) là 398.989 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
826.546 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,32m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158) và sâu nhất là -1,71m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Q.155M1).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159a). Mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không đáng kể so với tháng 9.

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không đáng kể so với tháng 9.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,59m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158a) và sâu nhất là -6,84m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159b).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể và hạ.

Xem chi tiết tại đây.