Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tây Ninh Tháng 1 Năm 2023

Tây Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 4.032,61km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 1.242.116m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 2.313.888m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 585.340m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 726.900m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 684.249m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q222020).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,38m tại Phường 1, TX Tây Ninh (Q221020) và sâu nhất là -3,38m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q222020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qp3
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q222230).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,25m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q22002Z) và sâu nhất là -5,7m tại TT Bến Cầu, huyện Bến Cầu (Q634030).
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,56m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304TM1).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3m tại Phường 1, TX Tây Ninh (Q22104T) và sâu nhất là -4,64m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q220040M1).
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại phường 1, thị xã Tây Ninh (Q22104Z). Mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ 0,39m so với tháng 12/2022.
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,5m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q220050M1).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,34m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q222040) và sâu nhất là -7,42m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304ZM1).
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế dâng.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.