Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Trị Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Trị là một tỉnh thuộc lưu vực sông Thạch Hãn có diện tích tự nhiên là
4.739,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước
dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và
vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị gồm 2 tầng chứa nước chính
là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo
thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho
các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau:
tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511,1m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
212,099.1m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 2,14m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,37m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng  (QT12-QT) và sâu nhất là -5,68m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 2,63m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (QT6-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,01m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -6m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (QT7b-QT).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12, tại tầng chứa nước qh mực nước có xu thế hạ dần, tại tầng chứa nước qp mực nước có xu thế hạ dần.

Xem chi tiết tại đây.