Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Ninh Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 6.102 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 4 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.306.814,62 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 154.848,47 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Theo kết quả quan trắc tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều (Q.141) mực nước trung bình tháng 8 dâng 0,23m so với tháng 7.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng và hạ so với tháng 7. Giá trị dâng cao là 0,22m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều (Q.141a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,52m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều (Q.142) và sâu nhất là -4,88m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều (Q.141a).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng.

2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Đông Triều mực nước có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.