Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 9 Năm 2023

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc có diện tích tự nhiên là 5.856 km2.

Đặc điểm khí hậu của tỉnh là mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 903.355,93m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 533.805,86m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,58m tại xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi (QT5a-QN) và giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,34m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,44m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -8,36m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước dưới đất có xu hướng hạ, mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước dưới đất có xu hướng dâng, mực nước dâng từ 0,05 đến 1,0m.

3.Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Quảng Ngãi chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Chất lượng nước dưới đất đảm bảo cho khai thác phục vụ sinh hoạt; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: