Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vệ – Trà Khúc – Trà Bồng có diện
tích tự nhiên là 5.856 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài
nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc
gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước
chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo
cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước
chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 903.355,93m3/ngày, tầng chứa nước
Pleistocen (qp) 533.805,86m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,58m tại xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi (QT5a-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,21m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (QT3b-QN) và sâu nhất là -7,97m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,12m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,28m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -7,67m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12, tầng chứa nước qh mực nước có xu hướng dâng, tầng chứa nước qp mực nước có xu hướng dâng, tuy nhiên mực nước có xu hướng giảm tại công trình QT4b-QN.

Xem chi tiết tại đây.