Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Bình Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng,
chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ có diện tích tự
nhiên là 8.000km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 28 công trình quan trắc tài nguyên
nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản
lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình gồm 2 tầng chứa nước chính
là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo
thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho
các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau:
tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460,0m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
220.470,4m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 3,45m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16a-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,02m tại P.Nam Lý, TP.Đồng Hới (QT8a-QB) và sâu nhất là -4,2m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,39m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,56m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB) và sâu nhất là -2,73m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12, tại các tầng chứa nước qh và qp mực nước đều có xu thế hạ dần.

Xem chi tiết tại đây.