Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 2 Năm 2023

Tỉnh Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 hạ so với tháng 12 năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,85m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ) và giá trị dâng cao nhất là 0,78m tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (QT4a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,7m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là -13,07m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 năm 2023 tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 hạ so với tháng 12 năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại xã Công Thành, huyện Yên Thành (QT5a-NA) và giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (QT6b-NA).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước có xu hướng hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 2 và tháng 3 mực nước có xu hướng hạ dần.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Nghệ An thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Nghệ An thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.