Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nam Định Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 11 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,06m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và sâu nhất là -0,81m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp) – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108bM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,32m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108bM1) và sâu nhất là -17,45m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a).

1.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 8 dâng 0,13m so với tháng 7.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng.

2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp) – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Nghĩa Hưng mực nước có xu thế hạ.

2.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Nam Định thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo, gồm: công trình Q.109a và Q.109b thuộc xã Trực Phú, huyện Trực Ninh. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.