Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Long An Tháng 9 Năm 2023

Long An là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 4.493,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 33 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21).

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02202T). Mực nước trung bình tháng 8 hạ 0,11m so với tháng 7.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02202ZM1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp2-3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa (Q613040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02204Z) và giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q32604TM1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa (Q612060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng – 0,1 đến -0,3 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng – 0,2 đến -0,3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng – 0,1 đến -0 3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng -0,2 đến   -1 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng – 0,1 đến -0,3 m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 4 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa và TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Nhìn chung chát lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: