Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Long An Tháng 1 Năm 2024

Long An là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 4.493,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 33 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 803.764m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 694.039m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 809.732m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.289.406m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.365.364m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,15m so với tháng 11.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684030) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Q326020M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qp2-3

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684040).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Q604050) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (Q684050).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Đức Tân, huyện Tân Trụ (Q32604Z) và giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa (Q612060).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng – 0,1 đến -0,3 m.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng – 0,2 đến -0,4m.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ là chính dao động khoảng – 0,1 đến -0,2m.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1 đến -0,5 m.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng – 0,1 đến -0,8 m.

 3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 4 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo là lỗ khoan Q604050, Q022050, Q604060,Q02204Z. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa và TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn và NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.