Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tây Ninh Tháng 5 Năm 2024

Tây Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 4.032,61km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,13m tại Phường 1, TX Tây Ninh (Q221020) và sâu nhất là -6,69m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q023020M2).

Sơ đồ diễn biến mực nước qp3

            Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,97m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q222230).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,6m tại Phường 1, TX Tây Ninh (Q22104T) và sâu nhất là -6,46m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q220040M1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại phường 1, thị xã Tây Ninh (Q22104Z). Mực nước trung bình tháng 4 hạ 0,53m so với tháng 3.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,71m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q220050M1).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có hạ dao động khoảng 0,25-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có hạ dao động khoảng 0,25-0,5m riêng công trình Q634030 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể tháng 5 và dâng nhẹ vào tháng 6.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể tháng 5 và dâng nhẹ vào tháng 6, dao động trong khoảng 0,25-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể tháng 5 và dâng nhẹ vào tháng 6, dao động trong khoảng 0,25-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể tháng 5 và dâng nhẹ vào tháng 6, dao động trong khoảng 0,25-0,5m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Tây Ninhchưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: