Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Kon Tum Tháng 2 Năm 2023

Kon Tum là một tỉnh thuộc lưu vực sông Sê San có diện tích tự nhiên là 9.676,5 km2.

Đặc điểm khí hậu của tỉnh là mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 19 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 3 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (q) là 143.371 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 286.080 m3/ngày, tầng chứa nước (n) là 141.914 m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,85m tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (LK2Tm1) và một công trình có mực nước dâng là 0,05m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum (LK121Tm2).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,13m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK132T) và sâu nhất là -8,55m tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (LK2Tm1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng q

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Theo kết quả quan trắc tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum (LK130T) mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 hạ 0,22m so với tháng 12 năm 2022.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 có xu thế hạ so với tháng 12 năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK131T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,90m tại xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum (LK133T) và sâu nhất là -17,48m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà (LK139Tm1).

2.Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023 mực nước tại công trình LK30T có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có thời điểm hiện tại có 1 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo ở lỗ khoan LK139Tml tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Kon Tum thời điểm hiện tại có công trình LK139Tm1 có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây.