Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kon Tum mùa mưa 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kon Tum được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Kon Tum là một tỉnh thuộc lưu vực sông Sê San có diện tích tự nhiên là 9.676,5 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 26 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 3 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước(Q) là 143.371 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 286.080 m3/ngày, tầng chứa nước (n) là 141.914 m3/ngày.

  1. Mực nước

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 có xu thế dâng so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 1,68m tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (LK2Tm1) và hạ thấp nhất là 0,62m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum (LK121Tm2): Mực nước trung bình mùa nông nhất là -1,04m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK132T) và sâu nhất là -6,74m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum (LK122Tm1).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Theo kết quả quan trắc tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum (LK130T) mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 dâng 0,25m so với cùng kỳ 1 năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 có xu thế dâng so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 1,09m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum (LK131T).

Mực nước trung bình mùa nông nhất là -2,33m tại xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum (LK133T) và sâu nhất là -17,68m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà (LK139Tm1).

  1. Chất lượng nước

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT)

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại công trình quan trắc LK130T (xã Ia Chim, TP.Kon Tum) trong tầng cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số điển đặc trưng như sau.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022 có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình như sau.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số điểm đặc trưng như sau.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình LK139Tm1 (TCN n – xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà) độ sâu mực nước trung bình mùa mưa năm 2021 lần lượt là -17,69m đạt 58,96% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.