Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Kiên Giang Tháng 4 Năm 2024

Kiên Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 6346,3 km2.

Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3):  Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,99m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (Q10401Z) và sâu nhất là -8,85m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành (Q40102T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,44m tại xã Kiên Lương, huyện Hà Tiên (Q104020) và sâu nhất là -9,71m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành (Q40102Z).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,56m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành (Q401030) và sâu nhất là -9,74m tại xã Kiên Lương, huyện Hà Tiên (Q104030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng hạ không đáng kể so với tháng 2. Giá trị dâng cao nhất là 0,64m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành (Q40104T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao (Q6100050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành (Q40104Z).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,2 – 0,5 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,25 – 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,2 – 0,5m

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,2-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,2-0,5m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Kiên Giang chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn, F, và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: