Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,73m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1) và sâu nhất là -2,19m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,33m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127) và sâu nhất là -2,02m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,09m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1) và sâu nhất là -9,04m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1).

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,11m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -9,05m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1).

1.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b). Mực nước trung bình tháng 8 dâng 0,18m so với tháng 7.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế hạ.

2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Văn Lâm mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Văn Lâm mực nước có xu thế hạ.

2.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế dâng.

Xem chi tiết tại đây.