Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 4 Năm 2024

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1).

đồ diễn biến mực nước lớp qh2

Lớp chứa nước Holocen hạ (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng hạ không đáng kể so với tháng 2. Giá trị hạ thấp là 0,15m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng hạ không đáng kể so với tháng 2. Giá trị hạ thấp là 0,09m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1).

Lớp chứa nước Pleistocen hạ (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,06m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -9,27m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1)..

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh2): Trong tháng 4 và tháng 5 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 4 và tháng 5 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 4 và tháng 5, dự báo mực nước có xu thế hạ, riêng khu vực TP Hưng Yên có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 4 và tháng 5 dự báo mực nước có xu thế hạ là chính, riêng khu vực TP Hưng Yên có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 4 và tháng 5 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế dâng hạ không đáng kể.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hưng Yên thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Hưng Yên chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2023 nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Hưng Yên đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan và Amoni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: