Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hậu Giang Tháng 9 Năm 2023

Hậu Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1601,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607020). Mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,65m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211020) và sâu nhất là -11,59m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607030).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp2-3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104T).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104ZM1).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3) :Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước tại công trình Q607020 có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,2m đến 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng. Mực nước dâng dao động khoảng 0,1 đến 0,3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng 0,05m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng. Mực nước dâng dao động khoảng 0,1m đến 0,2m. Mức Nước hạ dao động trong khoảng -0,2m đến -0,3m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Hậu Giang chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng F và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: