Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hải Dương Tháng 2 Năm 2023

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 527.046 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,64m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1) và sâu nhất là -1,7m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 lớp qh2

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại TT. Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Q.143). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,25m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -5,77m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a). Mực nước trung bình tháng 1/2023 dâng 0,48m so với tháng 12/2022.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,93m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,9m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n):Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ 0,14m so với tháng 12/2022.

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2):Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể, riêng khu vực Tứ Kỳ có xu thế hạ.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2):Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không dáng kể.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1):Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n):Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.