Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Tĩnh Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Đức Lạc, huyện Hương Sơn (QT5a-HS) và giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên (QT4-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,41m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là -6,97m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,77m tại xã Đức Lạc, huyện Hương Sơn (QT5b-HS).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,63m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là -7,43m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

 Trong tháng 9 và tháng 10, mực nước tại tầng chứa nước qh có xu thế dâng dần. Tại tầng chứa nước qp mực nước có xu thế dâng.

Xem chi tiết tại đây.