Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Tĩnh Tháng 5 Năm 2023

Tỉnh Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,83m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,67m tại xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT) và sâu nhất là -7,27m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại  TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2b-HS) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Phong Phú, huyện Hương Khê (QT3a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,88m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là -8,15m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong Tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong Tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hà Tĩnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hà Tĩnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.