Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Nam Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 855,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 21 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 256.535 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 18.855 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.83) và giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,69m tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Q.87) và sâu nhất là -4,28m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,59m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,88m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88a) và sâu nhất là -2,56m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84a).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82M1). Mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,13m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.82a) và sâu nhất là -3,73m tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên (Q.86aM1).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế hạ.

2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước tại công trình Q.82M1 có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Xem chi tiết tại đây.