Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Nam Tháng 6 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 855,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 21 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 256.535 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 18.855 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.83) và giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,2m tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Q.87) và sâu nhất là -5,64m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

– Lp cha nước Holocene h(qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Lam Hạ, TP. Phủ Lý (Q.85a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,77m tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Q.87a) và sâu nhất là -3,7m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84a).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

– Lp cha nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82M1). Mực nước trung bình tháng 5 dâng 0,08m so với tháng 4.

– Lp cha nước Pleistocene h(qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88b) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên (Q.86aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,21m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.82a) và sâu nhất là -4,04m tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên (Q.86aM1).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lp cha nước Holocene h(qh1): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế dâng.

2.2. Tng cha nước Pleistocene (qp)

– Lp cha nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước tại công trình Q.82M1 có xu thế hạ.

Lp cha nước Pleistocene h(qp1): Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước có xu thế dâng.