Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Nam Tháng 1 Năm 2023

Tỉnh Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 855,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 256.535 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 18.855 m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,61m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88) và sâu nhất là -5,39m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).
Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qh2
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88a).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,74m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88a) và sâu nhất là -3,22m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84a).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)
Theo kết quả quan trắc tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82M1). Mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11.
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88b) và giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.83b).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,2m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.82a) và sâu nhất là -4,14m tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên (Q.86aM1).
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1):Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.82M1 có xu thế dâng so với tháng trước.
Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.