Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đà Nẵng Tháng 1 Năm 2023

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Đặc điểm khí hậu của tỉnh là mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước qh.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 tầng chứa nước qh có xu hướng hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,12m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và sâu nhất là -4,92m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD).


2. Dự báo mực nước dưới đất
Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu hướng hạ.
3. Cảnh báo mực nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong TP Đà Nẵng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.