Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cần Thơ Tháng 5 Năm 2023

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 182.019m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 309.661m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3):  Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene thượng (qp3): Mực nước có xu thế hạ vào Tháng 5 và tháng 6.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3) : Mực nước có xu thế hạ vào Tháng 5 và tháng 6.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Mực nước có xu thế hạ vào Tháng 5 và tháng 6.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong Tháng 5 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong Tháng 5 và Tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: