Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Tháng 4 Năm 2024

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

2. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 2. Giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,05m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630030).

 Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,8m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630040) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 1,04m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21):

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 1,87m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động trong khoảng 0,25 – 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,25-0,5m..

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động trong khoảng 0,5-1m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động trong khoảng 0,5-1m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động trong khoảng 0,25-0,5m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Bến Tre chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm TDS, Mn và NH4+ vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: