Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Tháng 1 Năm 2023

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 565.509m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 552.019m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 396.056m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 878.659m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.018.285m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,57m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1) và sâu nhất là -7,96m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qp3

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,8m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21903T).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,57m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630030) và sâu nhất là -10,29m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21903T).
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11.
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,12m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630040) và sâu nhất là -10,15m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219030).
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,81m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21904T).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,4m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21904T) và sâu nhất là -14,51m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630050).
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11.
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,72m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219040) và sâu nhất là -15,14m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1và tháng 2/2023 mực nước có xu thế dâng không đáng kể.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.