Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bắc Ninh Tháng 6 Năm 2023

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 604.329 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 – lớp chứa nước qh2). Mực nước trung bình tháng 5 dâng 0,16m so với tháng 4.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Theo kết quả quan trắc tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37). Mực nước trung bình tháng 5 dâng 0,06m so với tháng 4..

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,3m tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Q.38M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qp1

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong Tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước tại công trình Q.115 có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong Tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước tại công trình Q.37 có xu thế hạ.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 6 dự báo mực nước có xu hướng hạ, đến tháng 7 mực nước có xu thế dâng

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Bắc Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Bắc Ninh chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Bắc Ninh đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: