Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hải Phòng Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải
Phòng được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng,
chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thành phố Hải Phòng là thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có
diện tích tự nhiên là 1.527 km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 6 công trình
quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên
nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải Phòng gồm 2 tầng chứa nước
chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo
cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như
sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 125.523 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp)
là 168.005 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,17m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165) và sâu nhất là -1,48m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,08m tại xã Hồng Phong, huyện An Dương (Q.168) và sâu nhất là -11,73m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164a).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Theo kết quả quan trắc tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167a – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1). Mực nước trung bình tháng 10 dâng 0,13m so với tháng 9.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Xem chi tiết tại đây.