Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hà Nội Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất thành phố Hà Nội
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 64 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp) và tầng chứa nước Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

1.1. Khu vực phía bắc sông Hồng

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại P. Thượng Thanh, Q. Long Biên (Q.121M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,66m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33) và sâu nhất là -10,01m tại P. Thượng Thanh, Q. Long Biên (Q.121M1).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi khu vực phía Bắc sông Hồng chỉ có 1 công trình quan trắc tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120). Mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,54m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120a) và sâu nhất là -5,5m tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Q.35).

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Q.23a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,86m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33a) và sâu nhất là -6,12m tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Q.23a).

1.2. Khu vực nam sông Hồng

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176) và giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,41m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Q.59a) và sâu nhất là -8,94m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.64) và giá trị hạ thấp nhất là 0,7m tại P. Đồng Mai, Q. Hà Đông (Q.75M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,08m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Q.66) và sâu nhất là -8,26m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông (Q.69).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,31m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176) và sâu nhất là -17,17m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông (Q.68a).

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ (Q.77a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ (Q.173).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,21m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177a) và sâu nhất là -29,17m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy (Q.63aM).

1.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215) và giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,17m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175b) và sâu nhất là -15,26m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Khu vực phía bắc sông Hồng

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước tại công trình Q.120 có xu thế hạ.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Đông Anh, Gia Lâm mực nước có xu thế hạ.

2.2. Khu vực phía nam sông Hồng

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Tây Hồ mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Hà Đông mực nước có xu thế hạ.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Từ Liêm mực nước có xu thế hạ.

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Cầu Giấy mực nước có xu thế hạ.

2.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng; khu vực Tây Hồ mực nước có xu thế hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 6 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo, gồm các công trình Q.68a, Q.68b, Q.62a, Q.63aM, Q.64a, Q.215. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.