Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Sê San Tháng 1 Năm 2024

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tài nguyên nước mặt của lưu vực sông theo tài liệu tính toán lượng mưa trung bình nhiều năm mùa mưa lưu vực sông Sê San là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Sê San gồm 4 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước q là 258.305m3/ngày, tầng chứa nước β(qp) là 165.422 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 1.880.656 m3/ngày, tầng chứa nước n là 146.922 m3/ngày.

1. Tài nguyên nước mặt

Trong tháng 12 năm 2023, tổng lượng dòng chảy trên sông Đăk Bla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 22%.

Dự báo trong tháng 1 năm 2024, tổng lượng nước dự báo trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San dao động trong khoảng 387,6 đến 497,4 triệu m3.

Trong tháng 01 năm 2024, cảnh báo trên lưu vực sông Sê San xảy ra tình trạng thiếu nước tại 3 tiểu vùng: 2_Trung SeSan, 10_Thuong DakBla và 12_Ha DakBla

2. Tài nguyên nước dưới đất

Trong tháng 12 mực nước dưới đất trung bình so với tháng trước có xu thế hạ tại tầng chứa nước q; β(qp); β(n2-qp); n. Chất lượng nước có xu thế ít biến đổi, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong GTGH (QCVN09:2023/BTNMT) trừ Mn, Fe và amoni.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 01 năm 2024 so với  mực nước thực đo tháng 12 năm 2023 có xu thế hạ tại tầng chứa nước q; β(qp); β(n2-qp); n.

Trên lưu vực sông Sê San thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép. Nước trong lưu vực thuộc loại nước nhạt, một số nơi có hàm lượng Mn, Fe, amoni và Tổng coliform vượt GTGH.

3. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng tài nguyên nước mặt dự báo trong tháng 01 năm 2024 trên lưu vực sông Sê San có xu thế giảm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, cần có phương án tích trữ nguồn nước mưa để phục vụ cho sinh hoạt và các hoạt động khác của địa phương.

Trên lưu vực sông Sê San, cảnh báo trong tháng 01 có 3 tiểu vùng có nguy cơ thiếu nước, cần có kế hoạch sử dụng nước hợp lý cho các ngành sử dụng nước và hài hòa giữa các bên liên quan để đảm bảo tính bền vững trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc thuộc lưu vực sông Sê San đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mn, amoni, Fe và Tổng coliform vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất lưu vực sông sê san tháng 1 năm 2024xin mời xem tại đây.