Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Mã Tháng 4 Năm 2023

Lưu vực Sông Mã là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, đồng bằng Thanh Hóa với diện tích lưu vực 17.600 km².

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Mã hiện nay có 14 điểm – 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ, có 8/11 công trình mực nước hạ, 3/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 tầng qh         

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ, có 12/13 công trình mực nước hạ, 1/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 6/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 4/11 công trình mực nước hạ và 1/11 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Tĩnh Gia và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Thiệu Hóa.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 3 có xu thế hạ, có 8/13 công trình mực nước hạ, 5/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở  huyện Hoằng Hóa, huyện Thọ Xuân, huyện Thiệu Hóa, TP.Thanh Hóa, huyện Nông Cống, huyện Nga Sơn, huyện Tĩnh Gia.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Mã thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Mã thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: