Bản Tin Cảnh báo, Dự báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Serepok tháng 3 năm 2020

Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức
Xuyên; trạm được đặt tại bờ phải trên sông Ea Krông Nô.

Chế độ nước sông Ea Krông Nô được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11
năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dòng chảy ổn định, mực
nước trong sông đôi khi biến đổi đột ngột là do chế độ xả nước của đập thủy điện Krông
Nô 2 & Krông Nô 3 trên thượng nguồn cách trạm khoảng 45km và thủy điện Buôn Tua
Srah ở phía hạ lưu cách trạm khoảng 20km.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại trạm Đức Xuyên trong quý I năm 2020
được tổng hợp, đánh giá như sau:

1.2.1 Mực nước

Mực nước trung bình quý I năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên
là 48704cm, giảm 114cm so với quý IV năm 2019, giảm 57cm so với quý cùng kỳ năm
2019 và tăng 28cm so với quý I TBNN. Giá trị lớn nhất là 48768cm (ngày 07/01), giá trị
nhỏ nhất là 48599cm (ngày 15/3).

1.2.2 Lưu lượng nước

Trong quý I năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu
lượng nước trung bình là 27,7m3/s, giảm 52,3m3/s so với quý IV/ 2019, giảm 25,3m3/s so với quý cùng kỳ năm trước và giảm 9,9m3/s so với quý I TBNN. Lưu lượng lớn nhất đo được là 40,6m3/s và nhỏ nhất đo được là 12,5m3/s.

1.2.3 Tổng lượng nước

Trong quý I năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua trạm
Đức Xuyên vào khoảng 220 triệu m3, giảm khoảng 416 triệu m3 so với quý trước.
1.2.4 Chất lượng nước

Trong quý I năm 2020, đã tiến hành lấy 61 mẫu để phân tích 22 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên trong
quý I năm 2020 cho thấy tất cả các mẫu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép
B2 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử
dụng như sau:

– Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: có 2/61 mẫu vượt GTGH A2. Cụ thể là:
Tổng Coliform vượt từ 1,86 lần giá trị giới hạn A2;

– Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: có 2/61 mẫu vượt GTGH A2. Cụ thể là:
Tổng Coliform vượt từ 1,24 lần giá trị giới hạn B1;

– Đối với mục đích giao thông thủy: không có mẫu nào vượt giá trị giới hạn B2.
Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy cơ bản
trong quý I năm 2020 chất lượng nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên có thể sử
dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, riêng đầu tháng 1 và cuối tháng 2 chất lượng
nước sông chỉ cấp được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương.

 

xem chi tiết