Bản Tin Cảnh báo, Dự báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Serepok tháng 3 năm 2020

Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên; trạm được đặt tại bờ phải trên sông Ea Krông Nô. Chế độ nước sông Ea Krông Nô được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dòng chảy ổn định, mực nước trong sông đôi khi biến đổi đột ngột là do chế độ xả nước của đập thủy điện Krông Nô 2 & Krông Nô 3 trên thượng nguồn cách trạm khoảng 45km và thủy điện Buôn Tua Srah ở phía hạ lưu cách trạm khoảng 20km.

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 3 năm 2020 được tổng hợp,
đánh giá như sau:

1.2.1 Mực nước

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức
Xuyên là 48640cm, giảm 88cm so với tháng trước, giảm 116cm so với tháng cùng kỳ
năm 2019 và giảm 14cm so với giá trị tháng 3 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48714cm (ngày
01/3), giá trị nhỏ nhất là 48599cm (ngày 15/3)

1.2.2 Lưu lượng nước

Tháng 3 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng
nước trung bình tháng 3 là 12,8m3/s, giảm 18,7m3/s so với tháng trước, giảm 38,8m3/s so
với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11,7m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng nước
lớn nhất là 13,0m3/s (ngày 21/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 12,5m3/s (ngày 10/3)

1.2.3 Tổng lượng nước

Trong tháng 3 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt
cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 34,1 triệu m3, giảm 44,5 triệu m3 so với tháng
trước.
1.2.4 Chất lượng nước

Trong tháng 3 năm 2020, đã tiến hành lấy 25 mẫu để phân tích 16 chỉ tiêu (chi tiết
xem các bảng dưới).

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên cho thấy tất cả các mẫu
đều nằm trong giới hạn A1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Việc đánh giá chất
lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

– Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: không có mẫu nào vượt GTGH A2.
– Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: không có mẫu nào vượt GTGH B1.
– Đối với mục đích giao thông thủy: không có mẫu nào vượt giá trị giới hạn B2.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất
lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt

 

xem chi tiết