Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Bằng Giang – Kỳ Cùng Tháng 5 Năm 2023

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn với tổng diện tích lưu vực là 10.847km2.

Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực sông Bằng Giang vào loại thấp, dao động khoảng từ 1.400 – 1.750mm, trong đó vùng ít mưa nhất tại trạm Cao Bằng với lượng mưa trung bình năm khoảng 1,406mm; nơi có lượng mưa trung bình năm cao nhất là Nguyên Bình (1.764mm), Lượng mưa trung bình năm lưu vực sông Kỳ Cùng phổ biến từ khoảng 1.200 – 1.600mm, trong đó vùng ít mưa nhất tại Na Sầm với lượng mưa trung bình năm khoảng 1.118mm; nơi có lượng mưa trung bình năm cao nhất là Ngân Sơn (1.611mm), Tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng là 8,2 tỷ m3. Dòng chảy trên lưu vực sông Bằng Giang là 3,89 tỷ m3 chiếm 49,3% tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm, lượng nước trên dòng chính lưu vực sông Kỳ Cùng là 1,8 tỷ m3 chiếm 19,7%, lượng nước trên lưu vực sông Bắc Khê là 0,66 tỷ m3 chiếm 8,2%, lượng nước trên lưu vực sông Bắc Giang là 1,85 tỷ m3 chiếm 22,9 %.

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng được phân chia thành 14 vùng bao gồm: Lưu vực sông Rẻ Rào, Lưu vực sông Bắc Vọng, Dòng chính sông Hiến, Lưu vực sông Minh Khai, Dòng chính Bằng Giang đoạn 1, Dòng chính Bằng Giang đoạn 2, Dòng chính Bằng Giang đoạn 3, Lưu vực sông Bắc Khê, Lưu vực sông Bắc Giang, Lưu vực sông Mo Pia, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 1, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 2, Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 3 và Dòng chính sông Kỳ Cùng đoạn 4.

  1. Dự báo tổng lượng nước nội sinh

Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng thuộc 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn với tổng diện tích là 10.847km2. Lưu vực sông được chia thành 14 vùng dự báo.

Căn cứ theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong Tháng 5 năm 2023 tổng lượng mưa dự báo trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng phổ biến thấp hơn trung bình tháng cùng kỳ nhiều năm từ 10-30%.

Dự báo tổng lượng nước nội sinh tại các vùng dự báo

2. Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 14 vùng dự báo, chúng tôi đã tiến hành dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 14 vùng trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng.

  1. Cảnh báo nguy cơ thiếu nước.

Trong Tháng 5 năm 2023, trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng dự báo lượng nước có thể thiếu tại các tiểu vùng như sau:

Dự báo % lượng nước có thể thiếu trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ

  1. Đề xuất, kiến nghị

Tháng 5 là tháng bắt đầu mùa mưa nên tổng lượng nước mặt nội sinh dự báo trong tháng 5 trên phạm vi lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng chủ yếu có xu thế tăng so với tháng trước trung bình từ  262% đến 743% và giảm so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng trung bình 20%; Trong khi hầu hết các vùng có dòng chảy tăng: với mức tăng thấp nhất là 33% tại tiểu lưu vực sông Rẻ Rào và cao nhất lên đến 2570% tại tiểu lưu vực sông Bằng Giang 1; thì tại tiểu lưu vực Bắc Vọng và Kỳ Cùng 2 có xu hướng giảm: cụ thể giảm nhiều nhất và ít nhất so với tháng trước lần lượt là tiểu lưu vực sông Kỳ Cùng 2  từ 12,12% – 22,58%; tiểu lưu vực sông Bắc Vọng từ 0,73%-11,32%.

Căn cứ trên nhu cầu tháng của các tiểu vùng và đối chiếu kết quả dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng có thể thấy rằng, trong tháng 5 tất cả các tiểu lưu vực không bị thiếu nước. Vì vậy việc xác định tỷ lệ phân bổ nguồn nước cho các đối tượng sử dụng nước ở thời kỳ này phải tuân thủ theo Điều 21, Thông tư 04/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Xem chi tiết tại đây: