Xu thế dâng mực nước dưới đất trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 9 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế hạ, so với cùng kỳ 3 năm trước, mực nước có xu thế dâng.

Diễn biến mực nước trong tháng 9 như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế hạ với 15/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình có mực nước dâng và 3/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,69m xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN). Giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (QT6a-QD).

Trong tháng 9, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,44m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,36m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

6112017_36

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 có 21/22 công trình có mực nước dâng.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 hạ so với tháng 8, với 7/10 công trình có mực nước hạ, 2/10 công trình có mực nước dâng không đáng kể và 1/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT7b-QN). Giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Trong tháng 9, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,51m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,35m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9 với 9/10 công trình có mực nước dâng

Dự báo mực nước trong tháng 10, 11 mực nước các công trình có xu thế dâng. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)