Một số điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tài vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 1 năm 2017

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước (trạm An Thạnh): Mực nước trung bình ngày tháng 1 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh giảm 81 cm so với tháng trước, tăng 11 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 12 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm.

Về chất lượng nước:  Chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Đối với trạm Nha Phu và An Thạnh có thể sử dụng cho mục đích tưới, tiêu. Riêng trạm Nha Phu cuối tháng độ đục tăng cao.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình ngày tháng 1 năm 2017 trên sông Yayun là 20826 cm, giảm 48 cm so với tháng trước, tăng 36 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 23 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm.

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 1 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô là 48775 cm, tăng 19 cm so với tháng trước, tăng 123 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 103 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm.

Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 1 năm 2017 trên sông Đa Nhim là 88025 cm, giảm 45 cm so với tháng trước, tăng 43 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 38 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm.

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 1 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12632 cm, giảm 153 cm so với tháng trước, tăng 108 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 36 cm so với giá trị trung bình tháng 1 nhiều năm.

Về chất lượng nước: chất lượng nước tại trạm Ya Yun Hạ và Cát Tiên có thể sử dụng cho mục đích tưới, tiêu. Đối với trạm Đức Xuyên và Đại Ninh, chất lượng nước xấu do ảnh hưởng của hàm lượng Tổng Coliform, TSS và độ đục tăng cao.

(Hoàng Văn Hưng)