Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2017 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 337 cm, tăng 20 cm so với tháng trước, tăng 19 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 16 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm

Về chất lượng nước:

– Trong tháng 6 năm 2017 chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. So với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước, chất lượng nước trên sông yên Thuận đo tại trạm Phú Ninh trong tháng 6 năm 2017 vẫn sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

– Trong tháng 6 năm 2017 chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt (đầu tháng sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp)

– đầu tháng 6 năm 2017, chất lượng nước sông Dinh tại trạm Nha Phu bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai, nhưng đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện hơn (có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác).

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20838 cm, tăng 2 cm so với tháng trước, tăng 39 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 20 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm. Đầu tháng 6/2017 nước sông tại trạm YaYun Hạ bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai (nguyên nhân do một số chỉ tiêu như NO2-, và TSS cao). Đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện, có thể sử dụng sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Cho thấy chất lượng nước sông tại đây có xu hướng giảm so với tháng trước, nhưng so với tháng 6 năm 2016, chất lượng nước sông năm 6/2017 lại có chiều hướng tốt hơn

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô là 48690 cm, giảm 8 cm so với tháng trước, giảm 15 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 21 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm. Đầu tháng 6 năm 2017 nước sông tại trạm Đức Xuyên sử dụng được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (TSS vượt giá trị giới hạn B2). Nhưng đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88039 cm, tăng 7 cm so với tháng trước, tăng 40 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 22 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.Ttháng 6 năm 2017 chất lượng nước sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 6 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12887 cm, tăng 101 cm so với tháng trước, tăng 132 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 92 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm. đầu tháng 6 năm 2017 chất lượng nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. Đến giữa tháng, chất lượng nước được cải thiện đáng kể, có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

(Hoàng Văn Hưng)