Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước trung bình ngày tháng 9 năm 2017 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 316 cm, giảm 13 cm so với tháng trước, tăng 14 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 63 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm

Về chất lượng nước:

– trong tháng 9 năm 2017 chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

– trong tháng 9 năm 2017 chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp; chất lượng nước  sông suy giảm không đáng kể so với tháng trước

– trong tháng 9 năm 2017 chất lượng nước sông Dinh tại trạm Nha Phu có thể sử dụng được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước và chất lượng nước

– Tại trạm Yayun hạ: Mực nước trung bình ngày tháng 9 năm 2017 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20887 cm, giảm 10 cm so với tháng trước, tăng 10 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 3 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm. tháng 9/2017 chất lượng nước sông tại trạm YaYun Hạ có thể sử dụng được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình ngày tháng 9 năm 2017 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48701 cm, tăng 4 cm so với tháng trước, tăng 11 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 5 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm. Trong tháng 9 năm 2017 nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm nặng, cần có các biện pháp xử lý kịp thời (do hàm lượng Tổng Coliform, NH4+, PO43-, NO2 đồng loạt tăng cao). So với tháng trước, chất lượng nước sông vẫn chưa được cải thiện

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình ngày tháng 9 năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88064 cm, giảm 8 cm so với tháng trước, tăng 34 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 35 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm. tháng 9 năm 2017 chất lượng nước sông Đa Nhim bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai (do hàm lượng TSS, Tổng coliform và độ đục tăng cao).

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình ngày tháng 9 năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12981 cm, giảm 28 cm so với tháng trước, tăng 152 cm so với tháng cùng kỳ năm 2016 và tăng 37 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm. đầu tháng 9 năm 2017 chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng chất lượng nước sông được cải thiện đáng kể, có thể sử dụng được cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý thích hợp

(Hoàng Văn Hưng)