Mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ vào tháng 10 năm 2017 có xu thế dâng trên toàn vùng

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

1. Tỉnh Thanh hóa

1.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng, lộ ra ven các sông chính trong tỉnh và vùng ven biển, độ sâu bắt gặp trung bình từ lộ trên mặt đến 15,8m.

Do thời gian này là thời điểm mùa mưa, nên trong tháng 9 mực nước có xu thế dâng so với tháng 8, với 8/11 công trình có mực nước dâng và 3/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,29m tại xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước và hạ so với 5 năm trước.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9 với 11/11 công trình.

1.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng khắp đồng bằng Thanh Hóa với chiều sâu không đồng đều và có xu hướng sâu dần ra phía biển, trung bình từ 23,4m đến 55,3m.

Do thời gian này đang là mùa mưa nên mực nước dưới đất trung bình trong tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8, với 11/13 công trình có mực nước dâng, một công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước và hạ so với 5 năm trước.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9 với 13/13 công trình có mực nước dâng.

2. Tỉnh Hà Tĩnh

2.1. Tầng chứa nước thứ nhất: phân bố rộng khắp vùng đồng bằng và lộ ra thành dải ven biển và dọc theo các con sông với độ sâu trung bình từ mặt đất đến 18m.

Thời gian này đang là mùa mưa nên trong tháng 9 mực nước có xu thế dâng, với 4/6 công trình có mực nước dâng, 2/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,26m tại xã Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc  Hà (QT1-HT).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9 với 6/6 công trình có mực nước dâng.

2.2. Tầng chứa nước thứ hai: phân bố rộng rãi ở vùng đồng bằng Hà Tĩnh với chiều sâu không đồng đều từ 9,9m đến 60m.

Do thời gian này đang là mùa mưa, nên mực nước dưới đất trong tháng 9 có xu hạ so với tháng 8, với 6/9 công trình có mực nước hạ; 2/9 công trình mực nước biến động không đáng kể và duy nhất 1 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,79m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng.

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9 với 9/9 công trình có mực nước dâng.

(Hoàng Văn Hưng)