Dự báo diễn biến mực nước tháng 8 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 7 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng dâng cao so với tháng 6.

So với cùng kỳ năm trước và 3 năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng là chủ yếu. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2017 trong vùng như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, với 9/22 công trình có mực nước dâng, 8/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/22 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,45m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD). Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,99m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,32m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD).

6112017_32

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế hạ so với tháng 7 có 14/22 công trình có mực nước hạ, 6/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/22 công trình có mực nước dâng. Các công trình thuộc khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế hạ

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 dâng là chính so với tháng 6, với 6/10 công trình có mực nước dâng, 2/10 công trình có mực nước hạ và 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (QT4a-QN). Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,91m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,74m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 8 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể so với tháng 7, có 5/10 công trình có mực nước hạ, 3/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình có mực nước dâng. Công trình có mực nước hạ phân bố phía nam của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự báo mực nước trong tháng 8, mực nước các công trình thuộc khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Nam có xu thế dâng hạ không đáng kể, dự báo sang tháng 9, mực nước toàn khu vực có xu thế dâng. Các công trình khai thác nước trong khu vực cần chú ý đến kế hoạch khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất trong thời gian tới một cách hợp lý.

(Hoàng Văn Hưng)