Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Quảng Nam Tháng 7 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam được biên
soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 2.000 – 3.500mm, trong đó lượng mưa mùa mưa chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 24 tỉ m3/năm, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 618.911 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 135.807 m3/ngày.

  1. Tài nguyên nước mặt.

* Tổng lượng nước:

Mực nước trung bình tháng 6 năm 2022 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3149cm, giảm 5cm so với tháng trước, không thay đổi so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 2cm so với tháng 6 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 3170cm (ngày 9/6/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3140cm (ngày 29/6/2022).

Trong tháng 6 năm 2022, tại trạm Phú Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 14,8m3/s, giảm 3,02m3/s so với tháng trước, giảm 0,52m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 38,4 triệu m3, giảm  9,4 triệu m3 so với tháng trước.

* Chất lượng nước:

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông
theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho
mục đích cấp nước sinh hoạt.

  1. Tài nguyên nước dưới đất.

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 2,91m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5a-QD) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại Phường Cẩm Châu, TP.Hội An (QT9-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,21m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình (QT13a-QD) và sâu nhất là -5m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,9m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT11b-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,55m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và sâu nhất là -4,99m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD).

* Dbáo mc nước dưới đất

Trong tháng 7 và tháng 8, tại các tầng chứa nước qh và qp mực nước đều có xu thế hạ.