Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tỉnh Phú Yên Tháng 7 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060 km2. Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3/năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt An Thạnh.

  1. Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 6 năm 2022 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 331cm, giảm 7cm so với tháng trước, tăng 6cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 9cm so với tháng 6 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 348cm (ngày 6/6/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 315cm (ngày 22/6/2022).

Trong tháng 6 năm 2022, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 76,1m3/s, giảm 8,44m3/s so với tháng trước, tăng 6,37m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 197 triệu m3, giảm khoảng 29,2 triệu m3 so với tháng trước.

  1. Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông
theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng tốt cho mục đích
cấp nước sinh hoạt.