Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 7 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là 5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,56m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -3,72m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Thủy Biều, TP.Huế (QT5-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,21m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,57m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H).

  1. Dbáo mc nước dưới đất

Trong tháng 7 và tháng 8, tầng chứa nước qh mực nước có xu thế hạ., tầng chứa nước qp mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.