Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tây Ninh Tháng 07 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tây Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 4.032,61km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 1.242.116m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 2.313.888m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 585.340m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 726.900m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 684.249m3/ngày.

Diễn biến mực nước: Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 tại các tầng chứa nước dâng so với tháng 5; riêng tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) dâng và hạ không đáng kể so với tháng 5. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,07m thuộc tầng chứa nước qp2-3 tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Q22002Z) và sâu nhất là -7,77m tầng chứa nước n21 tại tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304ZM1).

Dự báo mực nước trong các tầng chứa nước vào tháng 7 và tháng 8 mực nước tại các tầng chứa nước qp1, qp2-3, n22, qp3 có xu thế dâng;  riêng tầng chứa nước n21 mực nước có xu thế cả dâng và hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.